Základy


Pozdravy, poklony

ONEGAESHIMAS - Pozdrav na začiatku tréningu, prosba o spoločné cvičenie

ARIGATO.GOZAI.MASHITA -Pozdrav na konci tréningu, poďakovanie za spoločné cvičenie

MOKU.REI - Pozdrav očami

REI - Poklona

TACHI.REI - Poklona vykonaná v stoji

ZA.REI - Poklona vykonaná v sede

SHOMEN.NI.REI - Poklona k prednej strane dojo, O-senseia

SENSEI.NI.REI - Poklona k učiteľom

TAGAI.NI.REI - Poklona sebe navzájom


Zbrane

Bokken - Drevený meč

JO - Drevená palica

TANTO - Dýka

Katana - Sečný meč zahnutý

SUBURITO - Drevený meč, ťažší ako bokken, pre sólové cvičenie

IAITO - Cvičný, tupý, kovový meč (zliatina zinku a hliníka)

Wakizashi - Drevený meč

Shinai - Bambusový meč používaný v Kendo

Shinken - Skutočný meč

SAJA - Pošva na Katanu


Smery

MAE - Dopredu

Ushiro - Dozadu

Migi - Doprava, pravý

HIDARI - Doľava, ľavý

YOKO - Do boku, bokom

Omote - Pred ukeho

URA - Za ukeho

Uchi - Vnútri

SOTO - Vonku

Shiho - Štyri smery, strany

Happo - Osem smerov, strán

Sonoba - Na (tomto) mieste

Mumi - Kút, roh

TATE - Zvislo

CHUSHIN - Stred


Pohyby

IRIMI - Krok

USHIRO.ASI.IRIMI - Rovnaké ako IRIMI

MAE.ASHI.IRIMI - Krok prednou nohou a pritiahnutie zadnej o rovnakú vzdialenosť

KAITEN - Otočka na mieste, zmena smeru

Tenkan - Otočka vzad

USHIRO.ASI Tenkan - Rovnaké ako Tenkan

Shiko - Chôdza po kolenách

MAE.SHIKO - Dopredu po kolenách

USHIRO.SHIKO - Dozadu po kolenách

FUMIKAESHI - Výmena strehu

SHIHOKIRI.OMOTE - Je to jeden z prvkov, ktoré patria do skupiny TAI.SABAKI. Ak vychádzame z

postoje Migi.hanmi, tak sa tento prvok vykonáva takto: IRIMI, s týmto

krokom ruky nad hlavu a Kaiten, po dokončení Kaiten, ruky voľne nadol

- ako sekanie mečom.

SHIHOKIRI.URA - Rovnaké ako SHIHOKIRI.OMOTE len kroky iné: Tenkan, ruky nad

hlavu a Kaiten, po dokončení Tenkan ruky voľne nadol.

TORIFUNE - Ruky prudko vpred a vzad, s prenášaním váhy tela - ako

(FUNAKOGI.UNDO) IKKYO.UNDO. Pri tomto cvičení kričíme - KI.AI - harmonické

uvoľnenie vnútornej energie - pri Hidari.hanmi IEI.HO a pri Migi.hanmi IEI.SA

FURITAMA - Meditácia po TORIFUNE


Pády

Ukemi - Pád

MAE.UKEMI - Pád vpred

USHIRO.UKEMI - Pád dozadu - kolíska

USHIRO.KAITEN.UKEMI - Pád vzad

YOKO.UKEMI - Pád do boku

KOTE.UKEMI - Pád cez zápästie, tvrdý pád

ZEMPO.UKEMI - Pád na prednú časť tela (rybička)

SHOMEN.UKEMI - Priamy pád vpred

USHIRO.OTOSHI.UKEMI - "Padajúci list" (Honbu.ukemi)

TOBI.UKEMI - Pád letmo

SONOBA.KAITEN.UKEMI - Tvrdé pády na mieste


Údery

ATEMI - vychyľujúci úder, zásah do anatomicky slabého miesta,

najčastejšie na tvár alebo do oblasti brucha.

Tsuki - Priamy úder päsťou

JODAN.TSUKI - Priamy úder na hornú časť tela-krk alebo hlavu

GEDAN.TSUKI - Úder na spodné pásmo tela, od pása dole

YOKOMEN.UCHI - Šikmý úder alebo sek do strany hlavy alebo krku

KAESHI.TSUKI - Protiúder, úder v protichvatu

MEN.UCHI - Úder, seknutie na hlavu, úder do tváre

CHUDAN.TSUKI - Úder na stredné pásmo tela

MUNE.TSUKI - Úder smerovaný na hruď

KATA.TORI.MEN.UCHI - Úchop za rameno a úder do tváre

SHOMEN.UCHI - Rovný sek na hlavu

MEN.TSUKI - (Jodan.tsuki) úder päsťou na hlavu

MAE.GERI - Priamy kop

YOKO.GERI - Bočné kop

MAWASHI.GERI - Nízky (nie vždy) kop s otočkou

YOKO.UCHI - Sek zo strany

SHIHO.GERI - "Sek do štyroch strán"

GERI - Kop

UCHI - Sek

METSUBUSHI - Úder chrbtom päste v Aikido


Techniky

WAZA - Technika

PÁKY

Ikkyo - Prvá forma, tlak na ruku

Nikkyo - Druhá forma, páka na zápästie

SANKYO - Tretia forma, krútenie zápästia

YONKYO - Štvrtá forma, tlak na zápästie

Gokyo - Piata forma, pri útoku nožom

HODY

AIKI.OTOSHI - Zhodenie aiki

IRIMI.NAGE - Priamy hod

JUJI.NAGE - Hod cez prekrížené ruky

KAITEN.NAGE - Rotačný hod

KOKYU.NAGE - Hod "dychom"

KOSHI.NAGE - nHod cez bedrá

KOTE.GAESHI - Hod prekrútením zápästia

SHIHO.NAGE - Hod do štyroch strán (smerov)

SUMI.OTOSHI - Rohové hodenie

HIJI.SHIME - Znehybnenie lakťa (variant Nikkyo)

TENCHIN.NAGE - Hod "Nebo- Zem"

OSTATNÉ

HANMI.HANTACHI.WAZA - Prevedenie technik kde tori kľačí a uke útočí v stoji

HENKA.WAZA - Kombinácia techník, v strednej fáze dôjde k zmene jednej techniky v

druhú

KAESHI.WAZA - Techniky protichvatov, kontratechniky. Reverzná technika, počas

vykonávania techniky uke sa stáva tori a naopak. Protitechniky

KATAME.WAZA - Prevedenie techniky a fixácie tak, že sa tori snaží udržať ukeho v nejakej

fixácii

SUWARI.WAZA - Techniky vykonávajú uke aj tori v kľaku na zemi

TACHI.WAZA - Techniky vykonávajú uke aj tori v stoji

TACHI.TORI - Techniky pri ktorých odoberá tori meč (bokken) od ukeho

TANTO.TORI - Techniky pri ktorých odoberá tori nôž (tanto) od ukeho

JO.TORI - Techniky pri ktorých sa tori bráni útoku Jo

KI.NO.NAGARE - Využitie Ki pre pokročilejšie použitie techník

UKEMI.WAZA - Techniky pádu

JIU.WAZA - Voľné techniky

URA.WAZA - Techniky s užitím ura (Tenkan)

Jutsu - Techniky, umenie

RENRAKU.HENKA.WAZA - Technika vykonaná cez inú techniku

ASHI.WAZA - Techniky vykonávané väčšinou nohami

RI.AI - Esencia techniky

KUMITACHI - Techniky proti útočníkovi s Kenom

ATEMI.WAZA - Technika úderov

GOSHI.WAZA - Technika s rozhodujúcou funkciou bokov

HITORI.WAZA - Techniky vykonávané s imaginárnym protivníkom

KAMI.WAZA - Božská technika

KANSETSU.WAZA - Technika páčenia kĺbov

SUTEMI.WAZA - Technika strkov

TE.WAZA - Techniky vykonávaná najmä funkcií rúk


Počítanie

1 ICHI (ič)

2 NI (ni)

3 SAN (san)

4 SHI/YON (ši/jon)

5 GO (go)

6 ROKU (rok)

7 SHICHI/NANA (šič/nana)

8 HACHI (hač)

9 KYU/KU (kjú/ku)

10 JU (džú)